Atom feeds for Diễn đàn trao đổi học tập

feeds Topics only
http://di-n-an-trao-i-h-c-t-p.32291.x6.nabble.com/Di-n-an-trao-i-h-c-t-p-ft1.xml
feeds Topics and replies
http://di-n-an-trao-i-h-c-t-p.32291.x6.nabble.com/Di-n-an-trao-i-h-c-t-p-f1.xml