bài tập vb

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

bài tập vb

quan
giúp mình với: tính tổng các chữ số trong n. VD n=2345 --> 2+3+4+5=14